هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » مقالات حقوقی » قانون تخلفات اداري

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
قانون تخلفات اداري

قانون تخلفات اداري

🔸موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات اداری🔻🔻
ماده۸–تخلفات اداری به قرارزیر است:
۱ – اعمال ورفتارخلاف شئون شغلی یا اداری.
۲ – نقض قوانین ومقررات مربوط.
۳ – ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یاتأخیردرانجام امورقانونی آنها بدون دلیل.
۴ – ایرادتهمت و افترا، هتک حیثیت.
۵ – اخاذی.
۶ – اختلاس.
۷–تبعیض یااعمال غرض یاروابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.
۸–ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.
۹ – تکراردرتأخیرورود به محل خدمت یا تکرارخروج از آن بدون کسب مجوز.
۱۰–تسامح درحفظ اموال واسنادووجوه دولتی،ایرادخسارات به اموال دولتی.
۱۱–افشای اسرارواسنادمحرمانه اداری.
۱۲–ارتباط وتماس غیرمجازبااتباع بیگانه.
۱۳–سرپیچی ازاجرای دستورهای مقامهای بالاتردرحدودوظایف اداری.
۱۴–کم‌کاری یاسهل‌ انگاری درانجام وظایف محول شده.
۱۵–سهل‌ انگاری رؤساومدیران درندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
۱۶–ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع درامور اداری.
۱۷–گرفتن وجوهی غیرازآن چه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه‌ خواری تلقی می‌شود.
۱۸–تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن راندارندیاخودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن رادارند.
۱۹–تعطیل خدمت دراوقات مقرراداری.
۲۰–رعایت نکردن حجاب اسلامی.
۲۱–رعایت نکردن شئون وشعایراسلامی.
۲۲–اختفا،نگهداری،حمل،توزیع وخریدوفروش موادمخدر.
۲۳ – استعمال یااعتیادبه مواد مخدر.
۲۴–داشتن شغل دولتی دیگربه استثنای سمتهای آموزشی وتحقیقاتی.
۲۵–هرنوع استفاده غیرمجازازشئون یاموقعیت شغلی وامکانات واموال دولتی.
۲۶–جعل یامخدوش نمودن ودست بردن دراسنادو اوراق رسمی یادولتی.
۲۷–دست بردن درسولات،اوراق،مدارک ودفاترامتحانی،افشای سوألات امتحانی یاتعویض آن‌ها.
۲۸–دادن نمره یاامتیاز،برخلاف ضوابط.
۲۹–غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
۳۰–سواستفاده ازمقام وموقعیت اداری.
۳۱–توقیف،اختفا،بازرسی یابازکردن پاکتهاومحمولات پستی یامعدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی.
۳۲ – کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یاتحریک دیگران به کارشکنی یاکم‌کاری وایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصدغیرقانونی.
۳۳–شرکت درتحصن،اعتصاب وتظاهرات غیرقانونی،یاتحریک به برپایی تحصن،اعتصاب وتظاهرات غیرقانونی واعمال فشارهای گروهی ‌برای تحصیل مقاصدغیرقانونی.
۳۴–عضویت دریکی ازفرقه‌های ضاله که ازنظراسلام مردودشناخته شده‌اند.
۳۵–همکاری باساواک منحله بعنوان مأموریامنبع خبری وداشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
۳۶–عضویت درسازمانهایی که مرامنامه یااساسنامه آنها مبتنی برنفی ادیان الهی است یاطرفداری وفعالیت به نفع آنها.
۳۷–عضویت درگروه‌های محارب یاطرفداری وفعالیت به نفع آنها.
۳۸عضویت درتشکیلات.فراماسونری.
🔸مجازاتها:👇👇👇
ماده۹ –تنبیهات اداری به ترتیب عبارتنداز:
‌الف –اخطارکتبی بدون درج درپرونده استخدامی.
ب –توبیخ کتبی بادرج درپرونده استخدامی.
ج–کسرحقوق وفوق‌العاده شغل یاعناوین مشابه حداکثرتا[یک سوم ازیک ماه ]تا یک سال.
‌د–انفصال موقت ازیک ماه تایکسال.
ه–تغییرمحل جغرافیایی خدمت به مدت یک تاپنج سال.
‌و–تنزل مقام ویامحرومیت ازانتصاب به پستهای حساس ومدیریتی دردستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌ز–تنزل یک یادوگروه ویا تعویق دراعطای یک یادوگروه بمدت یک یادوسال.
ح–بازخریدخدمت درصورت داشتن کمتراز۲۰سال سابقه خدمت دولتی در موردمستخدمین زن وکمتراز۲۵سال سابقه خدمت دولتی در‌موردمستخدمین مردباپرداخت۳۰تا۴۵روزحقوق مبنای مربوط درقبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط–بازنشستگی درصورت داشتن بیش ازبیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن وبیش از۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مردبراساس سنوات خدمت دولتی باتقلیل یک یادوگروه.
ی – اخراج از دستگاه متبوع.
ک – انفصال دائم ازخدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
‌تبصره ۱ – در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بندط درسه سال آخرخدمت درهنگام‌ بازنشستگی، حقوق گروه جدید(‌پس ازتنزل یک تا دوگروه) ملاک محاسبه قرارمی‌گیرد.
‌تبصره۲–کسوربازنشستگی یاحق بیمه(‌سهم کارمند)کارمندانی که دراجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یابازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوندونیزحقوق ومزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان ودر موردمحکومان به بازنشستگی،حقوق ومحکومان به بازنشستگی،حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده،همچنین کسوربازنشستگی یاحق بیمه کارمندانی که درگذشته دراجرای مقررات قانونی ازدستگاه دولتی متبوع خوداخراج گردیده‌اند،قابل‌پرداخت است.
‌تبصره۳–هیأتهای بدوی یاتجدیدنظر، نماینده دولت درهریک ازدستگاه‌های مشمول این قانون هستند

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است