به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » مقالات حقوقی » انواع هزینه دادرسی

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
انواع هزینه دادرسی

انواع هزینه دادرسی

بر اساس ماده 3 این موظف است كلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز‌ نماید.

بر این اساس، شماره های مندرج در این خبر، تعرفه مصوب در وصول برخی از درآمدهای دولت بوده و در ذیل آن نیز با علامت ستاره، میزان افزایش آن بر اساس بخشنامه رئیس ذكر شده است.

 1. در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از نود و یك روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حكم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا یك میلیون (1000000) ریال صادر می‌شود.
  مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال
 2.  هرگاه حداكثر مجازات بیش از نود و یك روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از سه ماه حبس یا جزای ‌نقدی از هفتاد هزار و یك (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
  مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداكثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال
 3. در صورتی كه مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حكم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
  بدون تغییر ماند
 4. تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب كیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000)‌ریال می‌باشد.
  این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.
 5. تقدیم شكایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یك هزار (1000) ریال خواهد بود.
  این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.
 6. بهای اوراق دادخواست و و برگ اجرائیه احكام دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع كار كه طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یكصد (100) ریال تعیین می‌گردد.
  این مبلغ به پنج هزار ریال (5000) ریال افزایش یافت.
 7. درآمد صندوق “‌الف ” اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می‌شود.
  بدون تغییر ماند.
 8. درآمد صندوق ب اداره كل تصفیه و امور ورشكستگی تثبیت می‌گردد.
  بدون تغییر ماند.
 9. هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یك هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می‌شود.
  هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (10.000) ریال شد.
  – هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.
  – هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.
 10. هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.
  الف – پروانه وكالت درجه (1) یكصد هزار (100000) ریال.
  ب – پروانه مترجم رسمی، رسمی، وكالت درجه (2) كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
  ج – پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال
  ‌د – پروانه كارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (20000) ریال.
  ه – پروانه وكالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.
  این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وكالت درجه (1) دو میلیون ریال (2.000.000) ریال
  – پروانه مترجم رسمی، رسمی، وكالت درجه (2) و كارگشائی مقیم مركز استان در هر مورد یك میلیون ریال (1.000.000) ریال
  – پروانه كارگشائی درجه (3) هشتصد هزار ریال (800.000) ریال
  – پروانه وكالت اتفاقی پانصد هزار ریال (500.000) ریال
 11. تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
  تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: 1- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد. 2- شعب تشخیص یكصد هزار ریال (100.000) ریال شد.
 12. هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
  ‌الف – مرحله بدوی:
  ‌دعاوی كه خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یك و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
  ب – مرحله تجدید نظر و اعتراض به حكمی كه بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محكوم به.
  ج – مرحله تجدید نظر در دیوان عالی كشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حكم:
  – احكامی كه محكوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محكوم به.
  – در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لكن از نظر هزینه دادرسی  باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
  بدون تغییر ماند.
 13. هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین‌ می‌شود.
  هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در كلیه پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد.
 14. در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نماید.
  این مبلغ بدین صورت افزایش یافت: هزینه دادرسی در صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یكصد هزار ریال (100.000) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت شود.
 15. هزینه اجرای احكام در كلیه مراجع قضائی پانصد (500)‌ریال تعیین می‌شود.
  این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.
 16. هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی كشور یك هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
  این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.
 17. هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر كلیه مراجع مذكور در ‌هر مورد دویست (200) ریال تعیین كه به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود.
  این مبلغ به دو هزار ریال (2.000) ریال افزایش یافت.
 18. هزینه ابلاغ
  و واخواست نامه در هر مورد یك هزار (1000) ریال تعیین می‌شود.
  این مبلغ به ده هزار ریال (10.000) ریال افزایش یافت.
 19. هزینه شكایت كیفری علیه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ یك میلیون (1000000) ریال یك هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می‌شود.
  این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
  – هزینه شكایت كیفری علیه صادر كننده چك بلامحل تا مبلغ یك میلیون ریال (1.000.000) ریال، پانزده هزار ریال (15.000) ریال شد.
  – نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، چهل هزار ریال (40.000) ریال
  – مازاد بر ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، یكصد و پنجاه هزار ریال (150.000) ریال
 20. هزینه صدور گواهی عدم سوء‌پیشینه كیفری برای نسخه اول یك هزار (1000) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (200) ریال تعیین‌ می‌شود.
  این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
  – نسخه اول پنجاه هزار ریال (50.000) ریال
  – نسخه های بعدی بیست هزار ریال (20.000) ریال
 21. هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احكام كیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می‌شود.
  این مبلغ به یكصد هزار ریال افزایش یافت.
 22. هزینه اجرای احكام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یك ماهه و هزینه اجرای احكام دعاوی غیر مالی و احكامی كه‌محكوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
  هزینه اجرای احكام تخیله اعیان مستأجره بدون تغییر ماند.
  – هزیه اجرای احكام دعاوی غیر مالی و احكامی كه محكوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری
  از یكصد هزار ریال (100.000) ریال تا پانصد هزار ریال (500.000) ریال به تشخیص دادگاه

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است