برچسب: مواد مخدر،دادگاه انقلاب،قرار منع تعقيب،تحقيقات مقدماتي

پرونده كيفري مواد مخدر

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را...