امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » مقالات حقوقی » دعاوی مالی و غیرمالی

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
دعاوی مالی و غیرمالی

دعاوی مالی و غیرمالی

الف )انواع دعاوی مالی
۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)
۲-مطالبه وجه بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.
۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .
۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره دادگستری )،
،تلفن وکشتی،
۵-ابطال سند مالکیت
۶-ابطال سهام شرکت
۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت
۹-استردا د اموال منقول
۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)
۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها
۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
۱۳-مطالبه سهم الشرکه
۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی
۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق
۱۷-ورود ثالث به دعاوی فوق
۱۸-تقابل به دعاوی فوق
۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند
۲۰-اعتراض به ثبت
۲۱-مطالبه ثمن
۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
۲۳-استردادمبیع و ثمن
۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
۲۶-الزام به پرداخت غرامت
۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث
۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)
۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت
۳۳-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)
۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع
۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره دادگستری)
دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن )
۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات
۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی
۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن
۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
انواع دعاوی مالی در امور حسبی :
۱-تقسیم در صورت اختلاف در مالکیت
۲-الزام به فروش در صورت اختلاف در مالکیتت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.
انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:
۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د)
۲-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )
۳- و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶)
۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )
۵- مطالبه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )
ب )انواع دعاوی غیرما لی
۱-الزام به تعهد غیرمالی
۲-دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع
۳-دعوای تخلیه
۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )
۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)
۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه
۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
۸-حکم فروش مال غیر منقول
۹-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)
۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )
۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)
۱۲-تفکیک ملک و فک رهن
۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)
۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.
۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .
۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی
۱۸-دعوای رفع رطوبت
۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی
۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.
۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.
۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.
۲۳-در وقف و تولیت
۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی
۲۵-دعوای تغییر جنسیت
۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره دادگستری.
۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱
۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت
۲۹-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت
۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد
۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.
۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)
۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار
۳۴-دعوای اعسار
۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )
۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )
دعاوی غیرما لی در امور حسبی:
۱-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )
۲-صدور حکم موت فرضی
۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر
۴-بطلان ترکه
۵- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر
۶-اخراج ثلث از ماترک
۷-الزام به فروش ترکه
۸-گواهی رشد
۹- تنفیذ وصیت نامه
۱۰-گواهی حصر وراثت
انواع دعاوی مالی و غیر مالی در امور خانواده :
۱- استردادشیربها(مالی)
۲-استردادجهیزیه(مالی)
۳-مطالبه مهریه(مالی)
۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده(مالی)
۵-ازدواج مجدد(غیرمالی)
۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع(غیرمالی)
۷-گواهی عدم سازش(غیرمالی)
۸-تمکین(غیرمالی)
۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک(غیرمالی)
۱۰-انکارزوجیت(غیرمالی)
۱۱-دعوای نسب(غیرمالی)
۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی(غیرمالی)
انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:
۱-ابطال واقعه فوت
۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی
۳-ابطال نسب یا نفی آن
۴-دعوای ابوت و یا بنوت
۵-اثبات بلوغ برای ازدواج
۶-تغییر نام کوچک
۷-اثبات سیادت
۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (
۹-اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت
۱۰- تغییرجنسیت
انواع دعاوی غیر مالی:
الف)ذاتی:
۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)
۲-دعوای زوجیت
۳-دعوای حجر
ب)اعتباری :
۱-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۲-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۳-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه
۵-میزان حق الوکاله وکیل
۶-دعوای مزاحمت ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۰ ق.آ.د.م)//

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است