برچسب: چك،بانك،برگشت چك،تامين موجودي،موجودي حساب

چگونگي رفع اثر از چك برگشتي

بر اساس بخشنامه های بانك مركزی رفع سوء اثر از چک به راه های زیر امكان پذير است: تامین موجودی. ارائه لاشه چک برگشتی به بانک. ارایه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به...