برچسب: نظم عمومي

اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارجي

✍ ایا اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجی در ایران اعتبار دارد ؟ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که...