برچسب: معامله به قصد فرار،ضرري بودن معامله،صحت معامله

معامله به قصد فرار از دين

✍شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد....