برچسب: محكوميت،سابقه، ماده ٢٥قانون مجازات،حقوق اجتماعي،محروميت،

كدام محكوميت ها در سابقه(سؤپيشينه)درج خواهند شد؟

✍چه محکومیتهایی در سوءِ پیشینه افراد درج می‌گردد؟ همه محکومیت‌ها در برگه استعلام سوءِ‌پیشینه درج نمی‌شود ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وتبصره یک آن که مقرر می‌دارد: درغیر موارد فوق (در...