برچسب: فسخ نكاح،دختر باكره،مهريه،زوجه،زوج

فسخ نكاح و مهريه زوجه

دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نمی باشد؛ مگر اینکه مرد، ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد. اگر زن باکره نباشد در صورتی که...