برچسب: صدورچك،برگشت چك،سونيت،صادركننده،ذينفع

شرح و تبيين ماده ١٤ قانون صدور چك

لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را برای جایگزینی یا پول ایجاب کرده است. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات اصلی پول برای آنها...