برچسب: سقط جنين،تهيه وسايل سقط،پزشك

مجازات سقط جنين

✍مجازات سقط جنین توسط مادر و افراد متخصص : مجازات سقط جنین توسط مادر طبق ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:« هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آنرا در هر مرحله...