برچسب: سفته،معاملات تجارتي،واخواست،برات،

سفته از منظر حقوقي

✍سفته فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی...