برچسب: رحم

دیه جنین

دیه سقط جنین الف:دوصدم دیه کامل⬅️نطفه ای که دررحم مستقر شده است. ب:چهارصدم دیه کامل⬅️علقه که دران جنین به صورت خون بسته درمی آید . پ:شش صدم دیه کامل⬅️مضغه که دران جنین به صورت...