برچسب: راي داوري،اجراي راي داوري،انتقال شرط داوري

راي داور و اجراي ان

✍رأی داوری: 🖌داور کسی است که سمت قضاء در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. رأی نیز به معنای تصمیم قاضی...