برچسب: خسارت،جزاي نقدي،شاكي،مدعي خصوصي،دادستان

خسارت و غرامت(جزاي نقدي)

👌تفاوت خسارت وغرامت : ✍۱ – خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی)مطالبه میشود ولی غرامت نقدی(جزای نقدی)رادادستان مطالبه مینماید. ✍۲ – پرداخت جزای نقدی(یا همان غرامت)، شخصی است،بنابراین هرگاه مجرم قبل ازپرداخت آن...