برچسب: حكم به طلاق

شرايط ثبت طلاق در دفترخانه

👈شرایط ثبت طلاق در دفتر خانه ✅ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و...