برچسب: جرم موادمخدر،ترياك،هرويين،شيشه،حمل،نگهداري،دادگاهانقلاب،