برچسب: تغيير سن،كميسيون تشخيص سن،صاحب سند،پزشكي قانوني

تغيير سن شناسنامه

✍تغییر سن در شناسنامه ♦️بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : ” تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است ” . 🔹تبصره :...