برچسب: بازداشت،بي گناه،برائت،خسارت،دولت

بازداشت افراد بي گناه

حکم قانون ازباب: ‍ بازداشت افراد بی گناه ✍ مطابق ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، چنانچه افرادی در هنگام رسیدگی کیفری به هر دلیل بازداشت گردند و بعداً مشخص گردد که بی...