برچسب: اقامتگاه زن،شوهر،ولي،صغير،ناشزه،نابالغ،محجور

اقامتگاه زن

✍مواردي که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست عبارتند از: 1⃣ اقامتگاه زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد:مرکز مهم امور خود زن است. 2⃣ اقامتگاه زني كه با رضايت شوهرخود مسكن جدا اختياركرده...