برچسب: اراضي ملي،تصرف غير قانوني،سبق تصرف

دعاوي تصرفات غير قانوني اراضي ملي

براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی: “انفاق و ثروتهای عمومی از قبیل زمین­های موات یا رها شده، معادن دریاها، دریاچه­ها، رودخانه­ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره­ها، جنگلها، نیزارها، بیشه­های طبیعی، مراتعی که...