برچسب: ابطال سند،هيأت نظارت،زمين شهري،اداره ثبت

ابطال سند مالكيت بدون حكم دادگاه

✍در چه مواردی برای ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه نیست 1⃣ – ابطال سند به موجب قانونی خاص مثل قانون زمین شهری (کمیسیون ماده 12)یا قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی...