کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » مقالات حقوقی » اولین جلسه دادرسی

اطلاعیه سایت

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196
اولین جلسه دادرسی

اولین جلسه دادرسی

اولين جلسه دادرسي

بسمه تعالي

اهميت اولين جلسه دادرسي در امور مدني از حساسيت ويژه اي برخوردار است.پس از ايجاد دادگاههاي عمومي در سال 58 وپس از آن دادگاههاي حقوقي يك ودو وسپس دادگاههاي عمومي وانقلاب ،دادرسي عادي كه با تبادل لوايح همراه بود از نظام قضائي كشور حذف گرديد وفقط دادرسي اختصاري جاري است كه با تشكيل جلسه همراه واصحاب دعوي يا نماينده قانوني يا وكلاي آنان براي در جلسه دعوت ميشوند؛هرچند كه حضور طرفين دعوا در جلسه دادرسي لازم دانسته شده اما بدان معنا نيست كه اگر طرفين يا يكي از آنها در جلسه دادرسي حضور نيابد دادگاه نتواند رسيدگي نموده و تصميم بگيرد لذا اصحاب دعوا علاوه بر تنظيم و تقديم لايحه دفاعيه لازم است در جلسه رسيدگي حاضر شوند. زيرا توضيحات آنها در رفع ابهامات به مراتب بيشتر از لايحه است. ليكن در اولين جلسه دادرسي نسبت به ساير جلسات از چنان ويژگي برخوردار است كه حضور اصحاب دعوا را ضروري مي نمايد.

موارد ذيل مبين اهميت اولين جلسه مي باشد:

مقنن براي ايجاد نظم در دادرسي براي بيان هر مطلبي زمان خاصي را در طول مدت دادرسي مقرر داشته است و مطالبي در اولين جلسه بايد بيان شود كه غير از جلسه اول مصنوع نخواهد بود:

1. اعتراض به بهاي خواسته، موكول به اعلام آن در اولين جلسه دادرسي است.به موجب ماده 61 ق.آ.د.م “بهاي خواسته از نظر دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان است كه در دادخواست قيد شده، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.” ضمن اينكه به موجب بند 4 ماده 62 قانون مرقوم: ” در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.” لذا خوانده فقط در اولين جلسه دادرسي مي تواند نسبت به بهاي خواسته كه توسط خواهان اعلام شده اعتراض كند و بعدا حقي نخواهد داشت. البته گاهي ايراد به بهاي خواسته مي تواند دعوي خواهان را دچار تزلزل نمايد. مثلا در دعوي شركتي عليه خوانده پس ار تقديم دادخواست در جلسه اول مزبور خواسته خود را با احتساب طلب و مطالبه خسارت افزايش داده بود، مي توان در اولين جبسه به خواسته مذكور ايراد وارد نمود و در نتيجه خواهان مجبور به عقب نشيني و دادخواست و خواسته خود در اين مورد بشود، كه براي خوانده گامي مثبت تلقي مي گردد.

2. اقامه دعوي متقابل

تا اولين جلسه دادرسي دعوي تقابل بايستي انجام پذيرد. خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد، چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي مي گردد و چنانچه دعواي متقابل نباشد موضوع در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد.

در ماده 142 قانون مارالذكر آمده است” كه دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد.”

به موجب ماده 143 قانون مرقوم مهلت تقديم دادخواست تقابل را تا اولين جلسه دادرسي در دادرسي هاي اختصاري كه فعلا مجري است، اعلام داشته است.

3.

دادخواست جلي ثالث بايد تا پايان جلسه اول دادرسي تنظيم و تقديم محكمه گردد.به موجب ماده 135 قانون صدرالاشعار تقديم دادخواست جلي ثالث بايد در جلسه اول صورت پذيرد و در صورتي كه در ضمن جلسه ناچار به تقديم دادخواست گردد حسب ماده مذكور تا پايان جلسه اول جهات و دلايل خوانده بايستي اظهار گرديده و ظرف 3 روز پس از جلسه اول با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد.

4.انكار و ترديد

انكار و ترديد نسبت به اسناد ابرازي در اولين جلسه دادرسي مقدور است، بنابر نص ماده 216 قانون يادشده كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود، مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد، لذا ارائه اصل اسناد مذكور در جبسه دادرسي لازم است و چنانچه طرف دعوا كه سند را ارائه نموده از ارائه اصل آن در جلسه اول عاجز باشد و مورد ترديد يا انكار واقع گردد اگر دادخواست به دلايل ديگري متكي و مستند نباشد رد مي شود.

ماده 217 همان قانون مقرر مي دارد اظهار ترديد يا انكار نسبت به اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد…

5.ادعاي جعليت سند

ادعاي جعليت سند ابرازي در نخستين جلسه دادرسي بايد اعلام شود:

ماده 523 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: “ و تزوير عبارتند از – ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون

اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .”

طبق ماده 219 ق.آ.د.م ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 قانون اخيرالذكر با ذكر دليل و تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد.

6.درخواست اخذ تامين

درخواست اخذ تامين مدعي عليه ايراني از اتباع بيگانه كه به عنوان مدعي اصلي يا شخص ثالث وارد دعوا شده بايد در اولين جلسه دادرسي انجام پذيرد. طبق ماده 144 قانون مزبور اتباع دولت هاي خارجي چه خواهان باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شوند، بنا به درخواست طرف دعوا براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم مي گردند بايشتي تامين مناسب بسپارند.در درخواست تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود.

7.طرح يا اقامه دعواي اضافي

طرح يا اقامه دعواي اضافي يا افزايش خواسته بايد در اولين جلسه دادرسي انجام پذيرد،طبق ماده 98 قانون مورد بحث خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد.

8.ايرادات

ايرادات بايد در اولين جلسه دادرسي به عمل آيد. طبق ماده 84 و 85 قانون مذكور هر يك از اصحاب دعوا مي تواند ايراداتي را به عمل آورند كه بعضا هم بسيار مهم است. اين ايرادات بر اساس ماده 87 همين قانون مي بايد در مهلت معينه به عمل آيد. ماده 87 قانون مزبور مي گويد: “ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به‌عمل آيد مگر اين‌كه سبب ايراد متعاقبا حادث شود.” علاوه بر موارد فوق حضور در جلسه دادرسي اصولا اين فرصت را به دست مي دهد كه در مواردي كه بايد عين اظهارات يكي از اصحاب دعوا در صورت جلسه دادگاه قيد شود حضور در جلسه دادرسي بسيار مفيد و موثر است.

حال آنكه در ارسال لايحه چنين امتيازي وجود ندارد، في المثل ضمن در جلسه دادگاه گاهي طرف دعوا في البداهه يا نسنجيده مطالب يا اظهاراتي دارد كه در تاييد حقانيت طرف ديگري موثر است. چنانچه طرف دعوا حاضر باشد مي تواند از دادگاه بخواهد كه عين اظهارات او را در صورت جلسه درج و قيد نمايد در موقع مقتضي به عنوان دليل از آنها بهره برداري كند و چنانچه ئر جلسه دادرسي حضور نيابد از چنين امتيازي محروم مي باشد، به طوري كه ماده 102 قانون مزبور مقرر داشته: “درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

الف_وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد.

ب_ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.

ج_در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند.

اين موارد اهم موضوعاتي بود كه طرح آن در جلسه اول دادرسي حائز اهميت مي باشد، ممكن است موارد ديگري نيز وجود داشته باشد كه به ذهن اينجانب نرسيده باشد.

راهنما

تماس با سپیده کاظمی وکیل پایه یک دادگستری - هم‌اکنون تماس بگیرید: 09121035196

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است